Eos 2422 
2,42 x 2,03 m  
Preis ab 16.280,09 €

Eos 2423 
3,86 x 2,42 m
Preis ab 30.351,74 €

Ellis Plus 2437 
2,90 x 2,29 m
Preis ab 19.968,42 €