• 1 Obecně 

Vaše osobní údaje (např. titul, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) budeme zpracovávat pouze v souladu s ustanoveními německého zákona o ochraně údajů a zákona o ochraně údajů Evropské unie (EU). Kromě účelů zpracování, právních základů, příjemců, doby uchovávání vás následující předpisy také informují o vašich právech a osobě odpovědné za zpracování vašich údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky. Pokud jste přesměrováni na jiné stránky prostřednictvím odkazů na našich stránkách, informujte se prosím o příslušném zacházení s vašimi údaji.

 

  • 2 Kontakt 

(1) Účel zpracování

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete e-mailem, kontaktním formulářem apod., zpracováváme za účelem zodpovězení a vyřízení Vašich dotazů. Nejste povinni nám své osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí vaší e-mailové adresy vám však nemůžeme odpovědět e-mailem.

2) Právní základ

  1. a) Pokud jste nám udělili svůj výslovný souhlas se zpracováním vašich údajů, je právním základem pro toto zpracování článek 6 (1a) GDPR.
  2. b) Pokud zpracováváme vaše údaje za účelem provedení předsmluvních opatření, právním základem je čl. 6 odst. 1b GDPR.
  3. c) Ve všech ostatních případech (zejména při použití kontaktního formuláře) je právním základem čl. 6 odst. 1f) GDPR.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU: Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů na základě článku 6 (1f) GDPR a nikoli pro přímý marketing z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

V případě přímé reklamy však můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování bez udání důvodů.

(3) Oprávněný zájem

Naším oprávněným zájmem na zpracování je rychlá komunikace s vámi a nákladově efektivní zodpovězení vašich dotazů. Pokud nám poskytnete svou adresu, vyhrazujeme si právo ji použít pro přímou poštovní reklamu. Svůj zájem o ochranu údajů můžete chránit tím, že údaje předáváte šetrně (např. používáním pseudonymu).

4) Kategorie příjemců

Poskytovatelé hostingu, poskytovatelé přepravních služeb pro přímou reklamu

(5) Doba skladování

Vaše údaje budou vymazány, pokud lze z okolností vyvodit, že vaše žádost nebo dotčené skutečnosti byly přesvědčivě objasněny.

Pokud je však uzavřena smlouva, údaje vyžadované obchodním a daňovým právem budeme uchovávat po zákonem stanovenou dobu, tj. pravidelně deset let (viz § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Právo na zrušení

V případě zpracování na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

 

  • 3 Webová analýza pomocí Google Analytics 

(1) Účel zpracování

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory "cookie", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

2) Právní základ

Právním základem pro toto zpracování je článek 6 (1) (f) GDPR.

(3) Oprávněný zájem

Naším oprávněným zájmem je statistická analýza chování uživatelů pro optimalizační a marketingové účely.

4) Kategorie příjemců

Google, partnerská společnost

5) Přemístění do třetí země

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně údajů "Privacy Shield", která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

(6) Doba skladování

26 měsíců

(7) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: optout

 

  • 4 Informace o cookies

(1) Účel zpracování

Tato webová stránka používá technicky nezbytné soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem internetovém prohlížeči nebo ve vašem počítačovém systému. 

2) Právní základ

Právním základem pro toto zpracování je článek 6 (1) (f) GDPR.

(3) Oprávněný zájem

Naším oprávněným zájmem je funkčnost našich webových stránek. Uživatelské údaje shromážděné technicky nezbytnými soubory cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů. To chrání váš zájem o ochranu údajů.

(4) Doba skladování

Technicky nezbytné soubory cookie jsou obvykle smazány při zavření prohlížeče. Trvale uložené soubory cookie mají různou životnost od několika minut až po několik let.

(5) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Pokud si nepřejete, aby tyto cookies byly ukládány, deaktivujte prosím přijímání těchto cookies ve Vašem internetovém prohlížeči. To však může mít za následek funkční omezení našich webových stránek. Trvale uložené soubory cookie můžete také kdykoli vymazat prostřednictvím svého prohlížeče.

 

  • 5 Sociální plugin 

Používáme pluginy AddThis, 1900 Oracle Way, Reston, VA 20190, Spojené státy. Pluginy lze rozpoznat podle loga AddThis. Pokud kliknete na tlačítko AddThis, odpovídající informace se přenesou přímo do vzorových společností a tam se uloží. Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji společností AddThis a o vašich právech v tomto ohledu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti AddThis.

 

  • 6 Newsletter 

(1) Účel zpracování

Při přihlášení k odběru newsletteru bude Vaše e-mailová adresa použita pro reklamní účely, tj. v rámci newsletteru Vás budeme informovat zejména o produktech z našeho sortimentu. Pro statistické účely můžeme vyhodnotit, na které odkazy se v newsletteru klikne. Není nám jasné, která konkrétní osoba klikla. Výslovně jste udělili následující souhlas samostatně nebo případně v průběhu procesu objednávání: Přihlásit se k odběru novinek

2) Právní základ

Právním základem pro toto zpracování je článek 6 (1) (a) GDPR.

(3) Kategorie příjemců

Poskytovatel zasílání newsletteru, je-li k dispozici

(4) Doba skladování

Vaše e-mailová adresa bude uložena pouze po dobu požadované registrace.

(5) Právo na odstoupení od smlouvy

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Pokud si již nepřejete dostávat newsletter, můžete se odhlásit následujícím způsobem: Prostřednictvím odkazu pro odhlášení v newsletteru

 

  • 7 Vaše práva jako subjektu údajů 

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči nám jako správci následující práva:

  1. Právo na přístup

Můžete požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu článku 15 GDPR. 

  1. Právo na opravu

Pokud informace, které se vás týkají, nejsou (nebo již nejsou) správné, můžete požádat o opravu v souladu s čl. 16 GDPR. Pokud jsou vaše údaje neúplné, můžete požádat o jejich doplnění.

  1. Právo na výmaz

Můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů za podmínek článku 17 GDPR.

  1. Právo na omezení zpracování

V rámci ustanovení článku 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování údajů, které se vás týkají.

  1. Právo na přenositelnost údajů

V souladu s článkem 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci.

  1. Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

V souladu s článkem 7 (3) GDPR máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

  1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení) v souladu s článkem 77 GDPR.

 

Vezměte prosím také na vědomí své právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR: 

  1. a) Obecné: vyžaduje se odůvodněná námitka

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají,

– k ochraně našeho převažujícího oprávněného zájmu (právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo

– ve veřejném zájmu (právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR),

máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na ustanoveních GDPR.

V případě námitky nebudeme osobní údaje, které se Vás týkají, dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

  1. b) Zvláštní případ adresných reklamních zásilek: stačí pouhá námitka

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli a bez udání důvodů vznést námitku proti tomuto zpracování; To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

 

Odpovědnost za zpracování údajů:

Kunert Mobilheime GmbH
Ebereschenweg 23
03149 Forst
Telefon: 03562 4897 210
info@kunertmobilheime.de

 

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ebereschenweg 23
03149 Forst
info@kunertmobilheime.de